Aktuálně

Welfare, Wealth and Work for Europe (290647)

  

Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu na PEF MENDELU v Brně - CZ.1.07/2.3.00/20.0006

  

 

CENTROPE Capacity -- Pilot Activity "CENTROPE Regional Development Report"

AKTUALITY                                                       

--

Seminář Petera Hubera - přesun termínu na 14. 11. 2014

Vážení účastníci seminářů, rádi bychom vás informovali, že nejbližší termín semináře se přesouvá. Místo původního termínu 7. 11. proběhne o týden později 14. 11. ve stejném čase. Děkujeme za pochopení.

--

Zveme vás na kurz "tvůrčího psaní" pod vedením Petera Hubera (WIFO, Rakousko) pro období podzim 2014. Kurzy jsou otevřené všem akademickým pracovníkům a studentům doktorského studia PEF, přičemž tematické zaměření kurzu přímo vychází z výzkumných témat jednotlivých ústavů fakulty. Podrobný program zde.

Cílem kurzu je posílit především praktické publikační schopnosti.

Prosíme zájemce, aby potvrdili svou účast do 5.10.2014 na email silvie.klapalova@mendelu.cz.

--

Dovolujeme si vás pozvat na pravidelný výzkumný seminář PEF MENDELU. Seminář je od tohoto semestru nově pořádán ve spolupráci s Katedrou ekonomie ESF MU a je zaměřen na aplikovaný ekonomický výzkum. Své výsledky zde budou prezentovat výzkumníci z ČR i zahraničí. Program na příští semestr je v přiloženém souboru. Seminář je otevřen všem zájemcům. Pro přidání do mailing listu můžete kontaktovat kohokoli z organizátorů. Program zde.

--

Vyhlášení výzvy v rámci programu SCOPES (Scientific Co-operation between Eastern Europe and Switzerland)

Program SCOPES je otevřen pro všechny vědní obory (humanitní, sociální, přírodní, technické, medicína, biologie a další). Účelem programu SCOPES je navázat a posílit spolupráci ve výzkumu mezi východní Evropou a Švýcarskem. Termín pro podávání návrhů projektů v této výzvě je 15. listopadu 2014. Výzva k dispozici zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/program-scopes-nabizi-spolupraci-ve-vyzkumu-mezi-vychodni

--

Seminář: Grantový systém pro začátečníky -- 18. 6. do 9:00 na AF, určeno pro Ph.D. studenty

--

Seminář: Projektové možnosti ve vazbě na partnerství a sítě v rámci programového období 2014‐2020 -- 19. 6. do 9:00 na AF, určeno pro akademické pracovníky

--

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích VES14 k programu mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST

podrobnosti zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/verejna-soutez-ve-vyzkumu-experimentalnim-vyvoji-a-inovacich

--

Workshop "Financování výzkumných aktivit z programů Ministerstva životního prostředí ČR"

--

Kurzy základů vědecké práce pro studenty doktorských studijních programů

--

Nabídka školících kurzů na zpracování vědeckých prací

Typografická úprava textu - práce v textových editorech: formátování textu, tvorba seznamů, rejstříků, křížové odkazy aj.

Grafické editory - práce v programech PowerPoint a Adobe Photoshop.

Základy tvorby vědeckých prací - jak vytvořit hypotézu studie, plán experimentu, rozvržení struktury vědecké práce, práce s vědeckou literaturou aj.

Kurzy jsou ZDARMA a místo konání je na ZF v Lednici a na MENDELU v Brně.

--

Praktický kurz psaní vědeckých článků na PEF vždy v 9:30 podle harmonogramu v Q34 pod vedením Dr. Petera Hubera z WIFO Vídeň

--

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje granty, uzávěrka žádostí 30.6.2014

Nadace podporuje především svobodné bádání a vzdělávání, které se neubírá jen standardními cestami dnešního akademického provozu, nebo nevyhovuje dnešnímu hodnocení vzdělávání, vědy a výzkumu. Podrobnosti zde.

--

Nabídka zahraničních vědeckých stáží v Ekvádoru - Prometeo

Projekt Prometeo je iniciativou ekvádorské vlády a jeho cílem je posílit výzkum, akademickou kapacitu a předávání znalostí ve specializovaných oborech zapojením zahraničních výzkumných pracovníků. Projekt nabízí zkušeným zahraničním výzkumným a akademickým pracovníkům realizaci svých vědeckých záměrů na vysokých a odborných školách, ve výzkumných ústavech a dalších veřejných institucích v Ekvádoru. Doba trvání pobytu je omezena na minimálně dva měsíce a maximálně jeden rok, během níž by měl výzkumný pracovník realizovat s hostitelskou institucí společný projekt, který povede k novým poznatkům v oblasti základního výzkumu, věd o živé přírodě, výzkumu přírodních zdrojů, inovací, společenských věd, vzdělávání, umění či kultury.
V rámci projektu jsou otevřené kategorie „akademický pracovník“ a „výzkumný pracovník“. Zájemce musí v době podání přihlášky splňovat minimální požadavky, mezi něž patří titul Ph.D., zkušenost s vedením projektů, publikační činnost, účast na zahraničních konferencích či zkušenosti v oblasti výuky nebo předávání znalostí. Více informací na: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/nabidka-zahranicnich-vedeckych-stazi-v-ekvadoru

--

Pozice pro výzkumníky ve Španělsku

Madridská univerzita Carlos III otevřela pozice pro 16 zahraničních výzkumníků v rámci projetku CONEX spolufinancovaného programem COFUND (akce Marie Curie, 7. RP). Nabízené pozice spadají do 3 oblastí: Technika, fyzika a matematika, Právo a společenské vědy, Humanitní vědy, knihovnictví a komunikace. Výzva je otevřena do 29. května. Podrobnější informace naleznete na: http://www.czelo.cz/dokums_raw/dipticoConex_definitivo.pdf

--

Visegrádský fond - termíny pro podávání žádostí

Strategické granty (Strategic Grants):  15.4.2014

Visegrad+ (Wester Balkans): 15.5.2014

Malé granty (Small Grants): 1. 6. 2014

Podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 (v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, přeshraniční spolupráce).  Vice informací: visegradfund.org

--

Akce Marie-Sklodowska Curie

- otevřena nová výzva k předkládání návrhů pro získání individuálních stipendií. Rozpočet pro tuto výzvu je 240,5 milionu eur a ukončení výzvy je 11. Září 2014. Cílem individuálních stipendií je podpořit tvůrčí a inovační potenciál zkušených výzkumných pracovníků. Více informací zde.

--

ESOF (Otevřené fórum o evropské vědě) poskytuje mladým vědcům jedinečnou příležitost k interakci s předními vědci z různých vědních oborů. Momentálně jsou otevřené výzvy na cestovní granty pro doktorandy. První výzva se týká evropských kandidátů a druhá je orientována na mimoevropské uchazeče z pěti zemí (Jižní Korea, Čína, Indie, Brazílie a USA). Uzávěrka pro podávání žádostí o cestovní granty je čtvrtek 22. dubna 2014. Více informací lze nalézt na: http://www.euroscience.org/grants-for-esof-call-for-support.html

--

CERGE-EI is pleased to announce that the Call for Proposals for Round 15 of the RRC (with projects running in calendar Year 2015) has been issued. The deadline for proposal submissions is Tuesday July 1, 2014. Download the RRC15 Call for Proposals for more details and instructions on how to submit a proposal.

--

POKYNY K ODEVZDÁVÁNÍ PROJEKTŮ GAČR NA PEF

--

Aktuální výzvy OPVK

MŠMT vyhlašuje dvě výzvy financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a zaměřené na podporu metod vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a na rozvoj podnikatelských dovedností žáků základních a středních škol. V rámci obou výzev je pro projekty škol připraveno celkem 550 milionů korun. Podrobnosti a vyhlášené výzvy zde: http://www.op-vk.cz/cs/aktuality.html

--

Seminář - Podmínky pro zařazení publikace do Web of Science Core Collection,

se bude konat 15. 4. 2014 od 11.00 v učebně M.2.01. Na programu budou selekční kritéria pro výběr publikací do databáze Web of Science Core Collection, aneb co se musí splnit, aby naše publikace byla úspěšně evaluována. Mimo jiné bude na programu i seznámení se s novinkami na platformě Web of Science a s jednotným identifikátorem vědce ResearcherID. Lektorem bude Guillaume Rivalle, Customer Education & Training Specialist - Thomson Reuters. Předpokládaná délka konání bude cca 2 hodiny. Leták k další distribuci najdete v příloze.

--

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2015-2016

--

Erasmus Plus (Erasmus+)

Od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový program Evropské unie Erasmus Plus (Erasmus+). Jedná se o program Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014--2020. Nahrazuje několik stávajících programů EU pokrývajících všechny oblasti vzdělávání: Program celoživotního učení, program "Mládež v akci" a pět programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi). Erasmus+ poprvé poskytne finanční podporu z EU i na sport, zejména na místní úrovni. Další info zde.

--

Pozvánka na seminář k aktuálním výzvám GAČR na PEF

--

Pozvánka na seminář - "Grantové soutěže 2014".  Akce se uskuteční 11. 2. 2014 od 9h.

--

Nový seznam neimpaktovaných periodik uznávaných pro RIV

Upozorňujeme, že RVV zveřejnilo nový seznam neimpaktovaných periodik uznávaných pro RIV. Najdete jej na následující adrese: http://www.vyzkum.cz/storage/att/A184B0D7668EED5035F545225A585856/%C4%8Cesk%C3%A9_recenzovan%C3%A9_2014.pdf

--

ARTEMIS a ENIAC - výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory 2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na podporu účasti subjektů ČR v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC se zahájením řešení v roce 2014. Lhůta pro předkládání žádostí začíná dne 27. ledna 2014 a končí dne 14. března 2014. Více informací na: http://projekty.mendelu.cz/cz/aktuality_vyzvy?info=81051_22467

--

Economist Visitors Programme to support the work of the Competitiveness Report (2011-2014)

The purpose of this Call is to attract leading economists in academia, international organisations, governments and top research institutions to participate in the Economist Visitors Programme of DG Enterprise and Industry. Read more.

--

Cena Josefa Hlávky za uplynulý rok

Nadace Český literární fond bude opět společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělovat Ceny Josefa Hlávky za uplynulý rok. Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce. Návrhy na ocenění (včetně 1 výtisku publikace) může zaslat každá právnická i fyzická osoba do 31. ledna 2014 na adresu: Nadace Český literární fond, Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2. Telefon: 222 560 081-2, e-mail: hajkova@nclf.cz, http://www.nclf.cz/.

--

CONFERENCE: CEEBS Banking and Financial Markets after the Financial Regulatory Reform

Castle of Slavkov and Golf Hotel Austerlitz, May 21 - 23, 2014, Call for Papers

--

The Vice Dean for Research and the Head of Research Centre of the Faculty of Business and Economics announce internal call for proposals concerning the forthcoming project call of Horizon 2020 by European Commission. CALL FOR PROJECTS

--

Dne 22. listopadu 2013 byla ve věstníku EU zveřejněna nová výzva k předk