logolink OP VK

 

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU NA PEF MENDELU V BRNĚ 

CZ.1.07/2.3.00/20.0006

 

 

Dotační titul: OP Vzdělávání pro Konkurenceschopnost, prioritní osa 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Doba řešení: 1. 4. 2011 – 31. 3. 2014 

seminář Huber

Celkové výdaje projektu: 19 969 446,41 Kč

Pozice PEF: žadatel a řešitel projektu 

Koordinátor projektu: doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

 

 

Stručný obsah průběhu realizace projektu:

            V průběhu realizace projektu byl vytvořen výzkumný tým z klíčových pracovníků výzkumu na fakultě vedený zahraničními vědci. Nejprve prof. Jarkem Fidrmuce (Zeppelin University), kterého později nahradil prof. Peter Huber (WIFO) a prof. Ladislav Kabát (Paneurópská Univerzita).

 

V první fázi se zahraniční vědci zaměřili na zvýšení znalostí a dovedností, a to především s ohledem na metodologii vědy, využívání kvatitativních metod a interdisciplinární výzkum. Následně tyto nabyté zkušenosti začali členové výzkumného týmu předávat dále ostatním akademickým pracovníkům a doktorandům prostřednictvím workshopů a seminářů. Dále průběžně docházelo k podpoře mezinárodních vazeb ve vědě a výzkumu a k prohlubování již existující spolupráce – např. WIFO, WU Vienna, atd. V poslední fázi činnosti výzkumného týmu v rámci projektu, započaly práce jednak na projektové žádosti HORIZON 2020 a závěrečné společné monografii.

 

Dosažené cíle projektu 

-          zvýšení kvality a vědeckovýzkumné činnosti akademických pracovníků a doktorandů na PEF MENDELU

-          zvýšení počtu publikačních výsledků

-          posílení elektronických informačních zdrojů primárních a sekundárních dat

-          posílení knihovního fondu

-          navázání vědeckovýzkumné spolupráce se zahraničními pracovišti a vědeckými týmy

-          prohloubení již započaté vědeckovýzkumné spolupráce se zahraničními pracovišti a výzkumnými týmy.

 

V rámci projektu byla pořízena unikátní databáze AMADEUS s informacemi o firmách, jejich vztazích, vlastnících, hospodářských výsledcích atp., možnost vyhledávání pokročilých databázových dotazů aj. Návod na přístup do databáze pro zaměstnance PEF MENDELU - http://vyzc.pef.mendelu.cz/26389-publikacni-prilezitosti.

 

Výzkumné a prakticky orientované semináře, jejichž účelem je podpořit a zkvalitnit vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků, vědecko-výzkumných pracovníků a studentů doktorského studia, jsou v současné době organizované Výzkumným centrem PEF - http://vyzc.pef.mendelu.cz/26504-seminare-vyzc.