Výzkumné centrum

Nezbytnou a neoddělitelnou součástí činnosti PEF MENDELU je kromě procesu vzdělávání vědecký výzkum. V roce 2007 bylo založeno na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně Výzkumné centrum za účelem podpory procesu vědeckého bádání a publikační činnosti všech akademických a vědecko-výzkumných pracovníků všech ústavů fakulty.

Mezi aktivity Výzkumného centra patří: 

INFORMAČNÍ SERVIS

Výzkumné centrum se zaměřuje na vyhledávání, analýzu a diseminaci informací k národním i mezinárodním projektovým schématům relevantním pro odborné zaměření PEF MENDELU a jejích ústavů. V rámci toho Výzkumné centrum organizuje prakticky zaměřené semináře k vybraným projektovým schématům.

Dále se zaměřuje na podporu vědecko-výzkumné a publikační činnosti. Pod hlavičku Výzkumného centra spadá správa Working papers, vlastního žurnálu PEF - EJOBSAT, základní informační servis v oblasti vhodných publikačních příležitostí a dostupnosti software a databází potřebných pro výzkum.

Pokud máte zájem získávat aktuální informace o projektových výzvách, pořádaných seminářích a konferencích, můžete se přihlásit k odběru informačního bulletinu přes email dominika.doubkova@mendelu.cz, který je vydáván vždy před kolegiem děkana. Všechny čísla od září 2019 po aktuální číslo naleznete na dokumentovém serveru zde.

PROJEKTY a jejich PODPORA

Součástí agendy Výzkumného centra je především podpora výzkumníků při přípravě projektových žádostí, a to ve formě konzultací k finanční a administrativní stránce projektů. Administrativní činnost zahrnuje rovněž zajištění podpisů vedení fakulty a statutárního zástupce univerzity na příslušných dokumentech vč. průvodního listu k projektu. V případě realizace projektu zahrnují aktivity Výzkumného centra po dohodě a v úzké spolupráci s odpovědným řešitelem projektu také koordinaci vybraných aktivit a administraci projektu.

Seznam vybraných projektů řešených na PEF dostupný zde.

Získané projekty směřují jak do vědecko-výzkumné činnosti, tak do vzdělávací činnosti, a významně také přispívají k rozvoji mezinárodní spolupráce na PEF.

Výzkumné centrum participuje na řešení těchto projektů:

 • OP VVV - Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců

Výzkumné centrum aktuálně poskytuje podporu těmto projektům:

 • Erasmus+ Strategická partnerství - Innovative Open Source courses for Computer Science curriculum
 • GAČR - Interakce finančního sektoru a reálné ekonomiky
 • OP PIK - Data processing software
 • TAČR Éta - Smart Migration

Ukončené projekty:

 • OP PIK - Multicriterial Text Analysis Software
 • OP PIK - SQTrader - výzkum a vývoj optimalizačních řešení při správě aktiv
 • Erasmus+ Strategická partnerství - European Network for Academic Integrity
 • H2020 - Revisioning the Fiscal EU: Fair, Sustainable, and Coordinated Tax and Social Policies
 • GAČR - Komparativní studie crowdfundingových projektů v EU: Přístup k financím, rizika a regulace
 • GAČR - Sentiment a jeho vliv na akciové trhy
 • GAČR - Po oponě: empirické studie migrace v tranzitivních ekonomikách
 • GAČR - Dopady změn v daňové legislativě na efektivnost a spravedlnost v České republice
 • GAČR - Reálné fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu
 • 7FP - Welfare, Wealth and Work for Europe
 • Education in Strategic Management for SMEs managers/owners
 • Developing a common methodology for Reference Budgets
 • Postdoc contracts at MENDELU technical and economic research
 • OPVK - Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu na PEF MENDELU v Brně
 • CENTROPE - Regional Developement Report

ORGANIZACE ODBORNÝCH AKCÍ

Součástí vykonávaných aktivit je organizace odborných akcí (konferencí, seminářů a workshopů). Výzkumné centrum dlouhodobě organizuje celofakultní konferenci Firma a konkurenční prostředí, od roku 2020 s novým názvem Economic Competitiveness and Sustainability, a doktorskou konferenci PEFnet. Výzkumné centrum rovněž poskytuje součinnost při organizaci dalších konferencí a jiných odborných akcí PEF MENDELU dle dohody.

Za účelem podpory interdisciplinarity ve výzkumu a zvýšení povědomí o výzkumném zaměření jednotlivců a týmů přesahující hranice jednotlivých ústavů se Výzkumné centrum podílí na organizaci výzkumných seminářů. Aktuální nabídka seminářů VYZC zde.

 

SPRÁVA IGA

Pod agendu Výzkumného centra spadá rovněž správa projektů Interní grantové agentury PEF. Konzultace k projektům poskytuje Ing. Andrea Prudilová. Podrobné informace k IGA PEF naleznete zde.