Výzkumné centrum

Výzkumné centrum bylo založeno v roce 2007 na za účelem cílené podpory procesu vědeckého bádání a publikační činnosti akademických a vědecko-výzkumných pracovníků všech ústavů Provozně ekonomické fakulty (PEF) Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU).

Mezi aktivity Výzkumného centra patří: 

INFORMAČNÍ SERVIS

Výzkumné centrum se zaměřuje na vyhledávání, analýzu a diseminaci informací k národním i mezinárodním projektovým schématům relevantním pro odborné zaměření PEF MENDELU a jejích ústavů. V rámci toho Výzkumné centrum vyhledává či organizuje prakticky zaměřené semináře k vybraným projektovým schématům.

Dále se zaměřuje na podporu vědecko-výzkumné a publikační činnosti. Pod hlavičku Výzkumného centra spadá správa Working papers, vlastního žurnálu PEF - European Journal of Business Science and Technology (EJOBSAT), základní informační servis v oblasti vhodných publikačních příležitostí a dostupnosti software a databází na PEF MENDELU potřebných pro výzkum.

Výzkumné centrum vydává pravidelně před kolegiem děkana informační Bulletin shrnující aktuální informace. Všechny čísla od září 2019 po aktuální číslo naleznete na dokumentovém serveru zde.

PROJEKTY a jejich PODPORA

Součástí agendy Výzkumného centra, která navazuje na informační servis, je podpora výzkumníků při přípravě projektových žádostí, a to ve formě konzultací k formální, finanční a administrativní stránce projektů. V případě realizace projektu zahrnují aktivity Výzkumného centra po dohodě a v úzké spolupráci s odpovědným řešitelem projektu také koordinaci vybraných aktivit, finanční řízení a administraci projektu.

Administrativní činnost zahrnuje rovněž zajištění podpisů vedení fakulty a statutárního zástupce univerzity dle interních pokynů na příslušných dokumentech. Proces přípravy projektových žádostí na PEF MENDELU je podrobně popsán v části Projektová podpora.

Seznam vybraných projektů řešených na PEF dostupný zde.

Získané projekty směřují jak do vědecko-výzkumné činnosti, tak do vzdělávací činnosti, a významně také přispívají k rozvoji mezinárodní spolupráce na PEF.

Výzkumné centrum participuje na řešení těchto projektů:

 • OP VVV - Podpora multidisciplinarity výzkumných programů mladých vědců

Výzkumné centrum aktuálně administruje tyto projekty:

 • Erasmus+ Strategická partnerství - Innovative Open Source courses for Computer Science curriculum
 • Erasmus+ Strategická partnerství - Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society
 • GAČR - Interakce finančního sektoru a reálné ekonomiky
 • MVČR Bezpečnostní výzkum - Systém pro řízení procesů obnovy v krizových situacích
 • OP PIK - Data processing software
 • OP PIK - Pilotní výzkum základů funkcí digitálního dvojčete pro zlepšení výrobních procesů ve firmě NADOP
 • OP PIK - Výzkum a vývoj softwarové platformy s prvky umělé inteligence pro digitální kancelář
 • OP PIK - Location Insights For Business Intelligence
 • TAČR Éta - Smart Migration

Ukončené projekty:

 • TAČR Zéta - Vývoj zařízení pro prevenci požáru v technologiích nakládání s odpady
 • OP PIK - Multicriterial Text Analysis Software
 • OP PIK - SQTrader - výzkum a vývoj optimalizačních řešení při správě aktiv
 • Erasmus+ Strategická partnerství - European Network for Academic Integrity
 • H2020 - Revisioning the Fiscal EU: Fair, Sustainable, and Coordinated Tax and Social Policies
 • GAČR - Komparativní studie crowdfundingových projektů v EU: Přístup k financím, rizika a regulace
 • GAČR - Sentiment a jeho vliv na akciové trhy
 • GAČR - Po oponě: empirické studie migrace v tranzitivních ekonomikách
 • GAČR - Dopady změn v daňové legislativě na efektivnost a spravedlnost v České republice
 • GAČR - Reálné fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu
 • 7FP - Welfare, Wealth and Work for Europe
 • Education in Strategic Management for SMEs managers/owners
 • Developing a common methodology for Reference Budgets
 • Postdoc contracts at MENDELU technical and economic research
 • OPVK - Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu na PEF MENDELU v Brně
 • CENTROPE - Regional Developement Report

ORGANIZACE ODBORNÝCH AKCÍ

Součástí vykonávaných aktivit je organizace odborných akcí (konferencí, seminářů a workshopů). Výzkumné centrum dlouhodobě organizuje celofakultní konferenci Firma a konkurenční prostředí, od roku 2020 s novým názvem Economic Competitiveness and Sustainability, a doktorskou konferenci PEFnet. Výzkumné centrum rovněž poskytuje součinnost při organizaci dalších konferencí a jiných odborných akcí PEF MENDELU dle dohody.

Výzkumné centrum nad rámec každoročně organizovaných konferencí organizovalo v roce 2019 konferenci CES SEAM - Czech Economic Society and Slovak Economic Association Meeting ve spolupráci s Českou společností ekonomickou a v roce 2020 stálo za organizací 38. ročníku konference MME 2020 - Mathematical Methods in Economics.

Za účelem podpory interdisciplinarity ve výzkumu a zvýšení povědomí o výzkumném zaměření jednotlivců a týmů přesahující hranice jednotlivých ústavů se Výzkumné centrum podílí na organizaci výzkumných seminářů. Aktuální nabídka seminářů VYZC zde.

 

SPRÁVA IGA

Pod agendu Výzkumného centra spadá rovněž správa projektů Interní grantové agentury PEF. Konzultace k projektům poskytuje Ing. Andrea Prudilová. Podrobné informace k IGA PEF naleznete zde.

Hodnocení spokojenosti

Výzkumné centrum neustále pracuje na zlepšování poskytovaných služeb, k čemuž přispívá i dotazník k hodnocení spokojenosti se službami pracoviště Výzkumné centrum PEF, proto Vás prosíme o jeho vyplnění.

 Dotazník k hodnocení pracoviště k vyplnění zde

K dotazníku se dostanete i přes tento QR kód.