Horizont 2020

H2020

HORIZONT 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace (H2020) - je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020, ale projekty financované programem H2020 budou dobíhat ještě několik let poté.

Program H2020 má jednotný soubor pravidel, jednotnou sazbu financování projektů a nabízí široké spektrum nástrojů pro všechny typy účastníků od začínajících vědců přes výzkumné instituce, podniky až po neziskové organizace. Zaměřuje se na větší podporu inovací, klade důraz na propojení výzkumu a inovací v návaznosti na trh a na vytváření podnikatelských příležitostí.

Pracovní programy k výzvám mají strategický charakter a jsou vytvářeny na základě definovaných tematických směrů. Pracovní programy jsou nově vytvářeny na dva roky.

Akce Marie Skłodowska-Curie tvoří v programu Horizont 2020 část priority Excelentní věda. Jejich cílem je podpořit lidské zdroje, mobilitu, další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků v Evropském výzkumném prostoru. Podporují všechna témata napříč vědními obory. Základní podmínkou účasti v MSCA je mezinárodní mobilita, tj. výzkumní pracovníci nemohou získat finanční prostředky na výzkum v zemích, ve kterých dlouhodobě žijí, pracují nebo studují. Minimální podmínkou pro účast výzkumných pracovníků v MSCA je získání akademického titulu, opravňujícího ke studiu v doktorském studijním programu.

 

Program Horizont 2020 je realizován ve třech hlavních prioritách:

 1. Vynikající věda (Excellent Science)
  • Evropská výzkumná rada (ERC) - European Research Council
  • Budoucí a vznikající technologie (FET) - Future and Emerging Technologies
  • Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) – Marie Skłodowska-Curie actions
  • Evropské výzkumné infrastruktury (včetně e-infrastruktur) - European Research Infrastructures, including e-Infrastructures

 

 1. Vedoucí postavení průmyslu (Industrial Leadership) - zlepšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu prostřednictvím:
  • Průmyslové a průlomové technologie - Leadership in Enabling and Industrial Technologies
  • Snazší přístup k rizikovému financování - Access to risk finance
  • Inovací v malých a středních podnicích (MSP) - Innovation in SMEs

 

 1. Společenské výzvy (Societal Challenges) – podpora výzkumu, který směřuje k řešení zásadních otázek a problémů, s nimiž se potýká evropská společnost v rámci výzev v následujících oblastech:
  • Zdraví, demografické změny a životní pohoda (wellbeing) - Health, Demographic Change and Wellbeing
  • Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika - Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy
  • Zajištěná, čistá a účinná energie - Secure, Clean and Efficient Energy
  • Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava - Smart, Green and Integrated Transport
  • Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů, suroviny - Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials
  • Evropa v měnícím se světě: inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti - Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies
  • Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnost Evropy a jejích občanů - Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens

 

Vedle zmíněných hlavních tří priorit jsou podpořeny také tzv. horizontální oblasti:

 (tzv. opatření Teaming, Twinning, Era-Chairs, Policy Support Facility)

(podpora projektů v oblastech: vědecké a technologické kariéry (EURAXESS), genderová rovnost ve vědě a výzkumu, vzdělávání k vědě, odpovědný výzkum a inovace, etika, komunikace vědy a open access)

  

Rozpočet H2020 pokryje také:

 ----

Podrobnější informace:

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)

Marie Skłodowska-Curie Actions

 • Innovative Training Networks (ITN) – zaměřují se na posilování odborného růstu začínajících výzkumných pracovníků, tj. zejména Ph.D. studentů. V tomto schématu jsou podporovány společné doktorské studijní programy vč. průmyslových doktorátů. Evropská komise si od těchto schémat slibuje, že napomohou zlepšit uplatnění mladých výzkumných pracovníků po ukončení Ph.D. studia na trhu práce, a to jak v průmyslovém, tak v akademickém sektoru.
 • Individual Fellowships (IF) –podporují další vzdělávání a profesní růst zkušených výzkumných pracovníků formou mezinárodní a mezisektorové mobility (vč. možnosti krátkodobých „secondmentů“ do soukromého sektoru)  i návrat do výzkumu po přerušení vědecké kariéry.
 • Research and Innovation Staff Exchange (RISE) – jde o mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty pracovníků (od začínajících až po zkušené výzkumné pracovníky, případně řídících, administrativních a technických pracovníků) v rámci společného výzkumného projektu. Komise tak chce podpořit vzájemné propojování znalostí a mezinárodní i mezisektorovou výměnu zkušeností.
 • Co-funding (COFUND)  – zaměřuje se na spolufinancování organizaím, které zajišťují doktoské studijní programy ebo vědecké stáže. Podporování jsou doktoští studenti i zkušení vědci, zkušení vědci se přihlašují přímo s pořádající organizací, doktorští studenti mohou hledat volná místa na Euraxess. Financované programy obdrží spolufinancování až do výše 10 mil. EUR na dobu tří až pěti let.
 • European Researchers’ Night – Evropská noc vědců je každoroční setkání výzkumných pracovníků se širokou veřejností. Akce se koná vždy poslední pátek v září v celé EU a je zaměřena zejména na žáky a studenty, je určená k popularizaci vědy. Financování pokrývá všechny náklady spojené s organizací akce (experimenty, setkání, publicitu, debaty, atd.).

Více informací zde: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm