Horizont Evropa

Je již 9. rámcový program přímo řízený Evropskou unií zaměřený na výzkum a inovace. Navazuje na rámcový program Horizont 2020. Časově se v prvních letech překrývá s běžícími projekty H2020.

Programové období: 2021-2027

Národní kontakt pro Horizont Evropa: Technologické centrum AV ČR

Národní informační portál pro HE: www.horizontevropa.cz

Webové stránky Evropské komiseHorizon Europe

Programový průvodce včetně praktických rad.

Kalendář akcí a seminářů: zde

Videa a e-Learning k Horizontu Evropa: zde

Vybraná videa: 

Další videa:

Výzvy jsou zveřejňovány a spravovány ve Funding and tender opportunities portal (filter program Horizon Europe) 

Struktura Horizont Evropa

Structure Horizon Europe

I. pilíř: Excelentní věda a individuální projekty

První pilíř Horizontu Evropa Excelentní věda podporuje excelentní výzkum a vytváří podmínky pro jeho provozování. Jedná se zejména o podporu vynikajících projektů špičkového badatelského výzkumu, mobilitu vynikajících výzkumných pracovníků a špičkové infrastruktury. Priorita je rozdělena do tří velkých oblastí: 

Evropská rada pro výzkum (ERC Granty)

Financuje špičkový badatelský výzkum ve všech vědních oborech. Základním principem je financování projektů individuálních vědců (Principal Investigator, PI) a jejich týmů bez předepisování jakýchkoli tematických priorit. Typy grantů:

 • Starting Grants
 • Consolidator Grants
 • Advanced Grants
 • Proof-of-Concept Grants
 • Synergy Grants

Mobilitní akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

Akce Marie Skłodowska-Curie podporují školení a kariérní rozvoj výzkumníků prostřednictvím programů pro doktorandy, vědecko-výzkumných pobytů pro postdoktorandy a kolaborativních projektů. Klíčovým principem je mobilita, výzkumníci vyjíždějí na hostitelskou instituci v zemi, kde dlouhodobě nepůsobí, aby získali nové znalosti, dovednosti a kompetence, které přispějí k jejich kariérnímu posunu.

Evropské výzkumné infrastruktury

Integrované a propojené výzkumné infrastruktury světové třídy. 

II. pilíř: Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu

Druhý pilíř sdružuje Společné Výzkumné centrum a 6 širokých tematických klastrů, které reprezentují oblasti globálních výzev a ve kterých budou vyhlašovány samostatné výzvy. Druhý pilíř se zaměřuje také na posílení klíčových technologií, řešení na podporu politik EU a cílů udržitelného rozvoje. Žadateli jsou v těchto výzvách typicky velká výzkumná konsorcia sdružující instituce z vícero evropských či jiných zemí.

Tematické klastry:

Zásadní novinkou 2.pilíře jsou tzv. MISE – portfolia projektů napříč obory s odvážnými a měřitelnými cíly. Konkrétní mise budou vyhlašovány formou speciálních výzev. V prvním období programu budou realizovány v 5 oblastech

 • adaptace na změnu klimatu včetně společenských změn
 • rakovina
 • zdravé oceány, moře, pobřeží a vnitrozemské vody
 • klimaticky neutrální a chytrá města
 • zdravá půda a potraviny).

Součástí 2. pilíře jsou i EVROPSKÁ PARTNERSTVÍ, kde Evropská unie spolu s partnery z veřejné nebo soukromé sféry implementuje výzkumné a inovační aktivity.

III. pilíř: Inovativní Evropa

Pilíř je atraktivní především pro malé a střední podniky. Součástí jsou 3 následující oblasti

 • Evropská rada pro inovace (pilotní projekty akcelerátoru) (EIC)
 • Evropské inovační ekosystémy (EIE)
 • Evropský inovační a technologický institut (EIT)

Rozšiřování účasti a posílení Evropského výzkumného prostoru (WIDENING ERA)

EU chápe tuto sekci především jako příležitost pro státy EU-13 (vč. ČR) a další země s nižší inovační výkoností, aby se mohli co nejvíce zapojit do projektů rámcových programů. Hlavními nástroji jsou:

 • TEAMING
 • TWINNING
 • ERA Chairs