Operační programy Evropské unie


OP PIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

logo oppik

Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Pojem „konkurenceschopný“ zahrnuje schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem „udržitelný“ zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje.

Zaměření

Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurence schopnosti malých a středních podniků, energetické úspory a rozvoj vysokorychlostních pří- stupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií.

Tematické cíle

 • 1. Investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi (PO1)
 • 2. Rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií (PO4)
 • 3. Podpora malých a středních podniků (PO2)
 • 4. Snižování energetické náročnosti ekonomiky (PO3)
 • 7. Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (PO3)

Podporované oblasti

 • Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 
 • Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem 
 • Prioritní osa 3:Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
 • Prioritní osa 4:  Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií 
 • Prioritní osa 5: Technická pomoc

 

Řídicí orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zelená informační linka Agentury pro podnikání a inovace - E-mail: programy@agentura-api.org
Web: www.agentura-api.org
          www.mpo.cz
Alokace: 4,3 mld. EUR (cca 110,5 mld. Kč)
Fond: EFRR

nahoru


OP VVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

logo op vvv

Klíčovým principem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti a je podporován intervencemi v rámci více prioritních os (PO). Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který představuje kvalifikovaná pracovní síla klíčový vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému ČR.

Zaměření

Posílení kapacit pro výzkum, rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Tematické cíle:

 • 1. Investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi (PO 1)
 • 9. Fungující sociální systém a boj proti chudobě (PO 3)
 • 10. Zkvalitnění systému vzdělávání (PO 2 a PO 3)

Podporované oblasti:

 • Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 
 • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
 • Prioritní osa 4: Technická pomoc

 

Řídicí orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kontakt: Email: opvvv@msmt.cz
Webopvvv.msmt.cz
Newsletter: opvvv.msmt.cz/vice/newslettery
Alokace: 2,7 mld. EUR (cca 70,6 mld. Kč)
Fond: ESF / EFRR

nahoru


OPZ - Operační program Zaměstnanost

 logo opz

Cílem Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. ČR musí těmto oblastem věnovat značnou pozornost, pokud chce v současném komplexním světě obstát. OP Z je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

 

Řídicí orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Webwww.esfcr.cz
Emailesf@mpsv.cz
Alokace: 2,1 mld. EUR (cca 55 mld. Kč)
Fond: ESF / YEI (Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže)

nahoru