Operační programy Evropské unie

 

 


OP PIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

logo oppik

Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Pojem „konkurenceschopný“ zahrnuje schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem „udržitelný“ zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje.

Zaměření

Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurence schopnosti malých a středních podniků, energetické úspory a rozvoj vysokorychlostních pří- stupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií.

Tematické cíle

 • 1. Investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi (PO1)
 • 2. Rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií (PO4)
 • 3. Podpora malých a středních podniků (PO2)
 • 4. Snižování energetické náročnosti ekonomiky (PO3)
 • 7. Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (PO3)

Podporované oblasti

 • Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 
 • Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem 
 • Prioritní osa 3:Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
 • Prioritní osa 4:  Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií 
 • Prioritní osa 5: Technická pomoc

 

Řídicí orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zelená informační linka Agentury pro podnikání a inovace - E-mail: programy@agentura-api.org
Web: www.agentura-api.org
          www.mpo.cz
Alokace: 4,3 mld. EUR (cca 110,5 mld. Kč)
Fond: EFRR

 

OP TAK - Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

 

Nový Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je přímým nástupcem končícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

V současné době probíhají ze strany české vlády intenzivní přípravy a jednání o finální podobě jednotlivých dotačních programů. Ministerstvo průmyslu a obchodu chystá v listopadu vydat avíza výzev, ze kterých vyplynou důležité podmínky a termíny. Na začátku 2022, kdy by se měly programy spustit.

Jaké dotační programy na vás čekají?

Přesné názvy a podmínky jednotlivých dotačních programů jsou zatím ve fázi příprav, peníze ale budou směřovat do těchto oblastí:

 • podpora podnikového výzkumu a vývoje
 • nákup moderního ICT řešení a zavádění digitálních technologií v podnicích
 • nákup moderních výrobních i nevýrobních technologií
 • zavádění podnikových inovací
 • rekonstrukce podnikatelských nemovitostí
 • rozvoj průmyslu 4.0 
 • energetické úspory, nákup energeticky účinnějších a úspornějších technologií
 • získávání energie z obnovitelných zdrojů
 • rozvoj inteligentních energetických systémů a sítí pro provozovatele energetických soustav (Smart grids)
 • vybudování zelené infrastruktury a snižování znečištění
 • pořízení technologií a systémů pro optimalizaci spotřeby vody, eliminaci plýtvání vodou atp.
 • na systémy minimalizace odpadů a materiálové náročnosti výroby, na využívání druhotných surovin ve výrobě
 • na rozšiřování a budování sítí vysokorychlostního internetu

Očekává se zachování vyšší míry podpory pro méně rozvinuté a přechodové regiony a k zavedení dalších dvou speciálních kategorií se specifickými mírami spolufinancování. Přes původní dohady mají i velké podniky šanci získat finanční podporu z tohoto operačního programu. Musí však splňovat některé podmíky. Více informací na enovation.cz nebo na dotace-optak.cz.

nahoru


OP VVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

logo op vvv

Klíčovým principem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti a je podporován intervencemi v rámci více prioritních os (PO). Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který představuje kvalifikovaná pracovní síla klíčový vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému ČR.

Zaměření

Posílení kapacit pro výzkum, rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Tematické cíle:

 • 1. Investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi (PO 1)
 • 9. Fungující sociální systém a boj proti chudobě (PO 3)
 • 10. Zkvalitnění systému vzdělávání (PO 2 a PO 3)

Podporované oblasti:

 • Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 
 • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
 • Prioritní osa 4: Technická pomoc

 

Řídicí orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kontakt: Email: opvvv@msmt.cz
Webopvvv.msmt.cz
Newsletter: opvvv.msmt.cz/vice/newslettery
Alokace: 2,7 mld. EUR (cca 70,6 mld. Kč)
Fond: ESF / EFRR

 

OP JAK - Operační program Jan Amos Komenský

 

Operační program Jan Amos Komenský navazuje na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání a jeho hlavním cílem je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce. Pro dosažení změn je potřeba zaměřit se jak na rovné příležitosti a zajištění spravedlivosti ve vzdělávání, tak na modernizaci obsahů a metod vzdělávání podporujících přístup k vysoce kvalifikovaným pracovním pozicím, k tranzici hospodářství a k adaptibilitě v profesní dráze každého jednotlivce, které ho ochrání před nezaměstnaností a chudobou. Excelenci a nezbytnou podporu výzkumu a vývoje je třeba podpořit zejména v těch oblastech, které mají potenciál přispět k dalšímu rozvoji společnosti a ekonomiky a které budou řešit celospolečenské problémy nejen na národní, ale také evropské úrovni. Výzkum a vzdělávání jsou nutnou podmínkou naší budoucnosti.

Hlavním podkladovým materiálem pro přípravu OP JAK v oblasti vzdělávání je Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+  (Strategie 2030+). Cílem Strategie 2030+ je definice vize, priorit, cílů a opatření pro jejich dosažení v oblasti vzdělávacího systému a vzdělávací politiky v ČR pro období do roku 2030 a následující.

Struktura OP JAK reflektuje prioritní témata financovaná ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2021 – 2027 a zkušenosti z předchozích operačních programů v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V případě hraničních oblastí a možných synergií vede MŠMT diskusi se všemi relevantními ministerstvy (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo pro místní rozvoj). Základním východiskem pro vyjednávání je nastavení hraničních oblastí v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

 

Struktura programu musí odpovídat výše jmenovaným cílům politiky daných obecným nařízením a rovněž souhrnu očekávaných výsledků pro každý cíl politiky a fond, který se bude na naplňování vybraného cíle politiky podílet.

OP JAK by v programovém období 2021 – 2027 měl podporovat veškeré regiony EU rozdělené do tří kategorií: Struktura programu musí odpovídat výše jmenovaným cílům politiky daných obecným nařízením a rovněž souhrnu očekávaných výsledků pro každý cíl politiky a fond, který se bude na naplňování vybraného cíle politiky podílet.

 • méně rozvinuté regiony, jejichž HDP je nižší než 75 % průměru EU-28;
 • tzv. přechodové regiony, jejichž HDP se pohybuje v rozmezí 75 – 90 % průměru EU-28;
 • více rozvinuté regiony, jejichž HDP je vyšší než 90 % průměru HDP.

nahoru