Programy mezinárodní spolupráce MŠMT

logo MSMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zajišťuje podporu či přímou účast České republiky v mezinárodních mnohostranných aktivitách. 

Přehled programů a detailní informace o všech programech naleznete na oficiální webové stránce MŠMT.

Vybrané programy spolupráce:


Program INTER-EXCELLENCE II

Nový program podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Hlavní webová stránka: https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence-ii-2021-2029

Období: 2021-2029

Podprogramy:

 • INTER-ACTION - navržen k podpoře projektů mezinárodní spolupráce založené na platných smlouvách mezivládního či mezirezortního charakteru.
 • INTER-COST - slouží k zapojení českých subjektů do mezinárodního programu COST.
 • INTER-EUREKA - umožňuje účast českých subjektů v mezinárodní síti EUREKA. Motivuje tak ke spolupráci mezi průmyslovými podniky a výzkumnými organizacemi při zapojení do mezinárodního projektu realizovaného se zahraničními partnery.

Podprogramy INTER-VECTOR, INTER-INFORM a INTER-TRANSFER, které byly součástí programu INTER-EXCELLENCE (I) v novém programu obsaženy nejsou. 

Vyhlašování veřejných soutěží, resp. výzev k podávání návrhů projektů pro výběr projektů na mezinárodní úrovni je plánováno od podzimu roku 2021. 


Program INTER-EXCELLENCE I

 

Program je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur.

Aktuální programové období: 2016–2024

Hlavní webová stránka: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-excellence

Podprogramy

Program INTER-EXCELLENCE zahrnuje podprogramy INTER-A-C-T-I-V-E, které jsou členěny dle jejich cíle:

Cíl 1: rozvoj mezinárodní bilaterální a multilaterální spolupráce ve výzkumu a vývoji.

 • INTER-ACTION – Dvojstranné programy spolupráce například s Indií, USA, Izraelem, Bavorskem, Čínou. Nástupce programu KONTAKT II a GESHER/MOST
 • INTER-COST – Cílem podprogramu je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST ((The European Cooperation in Science & Technology). Nástupce programu COST CZ.
 • INTER-TRANSFER – nástupce podprogramu INGOpopl II

Cíl 2: zajištění podpůrných služeb pro zapojení ČR do aktivit v ERA a dalších multilaterálních aktivit formou nepřímé podpory výzkumu a vývoje.

Cíl 3: zapojení českých subjektů do aplikovaného výzkumu mezinárodního programu EUREKA.

 • INTER-EUREKA – Cílem programu je podporovat mezinárodní spolupráci mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti evropského průmyslu a rozvoj jeho společné infrastruktury. Nástupce programu EUREKA CZ.

nahoru


Program COST ACTION

V případě COST ACTION, nebo také Evropské spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu, poskytuje MŠMT podporu. COST ACTION se zaměřuje především na networking a podporu spolupráce napříč konsorciem. Více informací naleznete na oficiální webové stránky programu. 

Termíny pro podávání projektů jsou vždy 2x ročně, a to v dubnu a říjnu.

Oficiální webová stránka: https://www.cost.eu/

MŠMT webová stránka: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/cost-evropska-spoluprace-ve-vedeckem-a-technickem-vyzkumu

nahoru


MOBILITY

Hlavní webová stránka. http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/mobility-6

Prostřednictvím aktivity MOBILITY jsou prováděny dvoustranné mezinárodní smlouvy o vědeckotechnické spolupráci sjednané Českou republikou s partnerskými státy. Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Příklady realizovaných spoluprácí:

 • ČR-Ukrajina
 • ČR-Německo
 • ČR-Bavorsko
 • ČR-Rakousko
 • ČR-Francie
 • Podunajská spolupráce
 • ČR-Argentina
 • ČR-Polsko
 • ČR-Slovensko

nahoru