Technologická agentura České republiky

tacr logo

Přehled programů: 

Rezortní programy

Mezinárodní programy a výzvy

 

harmonogram výzev TAČR 2021 


BETA2

-        zaměřeno na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy, a to zejména pro potřeby těch orgánů, které nejsou poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací (nejsou vyloučeny ani ostatní orgány státní správy, které v přímé působnosti vykonávají státní správu a jsou zřízeny nebo řízeny ústředními orgány státní správy, pro které je v tomto programu zajišťováno řešení výzkumných potřeb)

-        doba trvání programu se předpokládá v letech 2017–2024

-        tematické oblasti výzkumu a vývoje v programu jsou vzhledem k průřezovosti programu členěny dle potřeb příslušných orgánů státní správy

-        cílem programu je podpora realizace výzkumných aktivit za účelem vývoje nových nebo zdokonalení současných postupů, regulačních mechanismů, dozorových činností, dovedností, služeb, informačních a řídících produktů a postupů určených pro kvalitnější a efektivnější výkon státní správy

-        informace o vyhlášených zadávacích řízeních jsou:

nahoru


DELTA 2

-        zaměřeno na dvoustrannou mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích českých podniků a výzkumných organizací a jejich zahraničních partnerů (spolupráce se zeměmi mimo EU – Asie, Jižní a Severní Amerika)

-        podporovány jsou projekty zaměřené na konkrétní výstupy v aplikovaném výzkumu, které budou po svém ukončení uvedeny do praxe

-        do projektu se mohou na české straně zapojit podniky a výzkumné organizace, přičemž jejich partneři podávají komplementární návrhy projektů u poskytovatele ve své lokalitě působení

-        seznam zahraničních partnerů pro danou veřejnou soutěž bývá obvykle zveřejněn 2-3 měsíce před jejím vyhlášením

nahoru


DOPRAVA 2020+

-        program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Zvláštní důraz je kladen na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti.

-        hlavním cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. Požadavky na konkrétní aspekty dopravy, mezi které patří mj. její udržitelnost, bezpečnost a interoperabilita, jsou promítnuty v jednotlivých specifických cílech programu. Program rovněž směřuje k naplnění veřejného zájmu prostřednictvím definování metodických, legislativních a normativních rámců.

-        uchazečem může být podnik, výzkumná organizace, organizační složka státu a územní samosprávný celek

nahoru


ÉTA

-        poslední výzva v rámci tohoto programu se uskutečnila na podzim 2020

-        výzkumné záměry v oblastech se zaměřením na společenské, humanitní a umělecké vědy (SHUV) budou mít možnost být podpořeny prostřednictvím nového rámcového Programu SIGMA, který je aktuálně v procesu přípravy, diskuse s partnery a dále se plánuje předložení návrhu programu na Radu vlády pro výzkum, vývoj a inovace a vládu ČR. Vyhlášení prvních veřejných soutěží, mezi které bude patřit podpora SHUV, se předpokládá v průběhu roku 2022.

 nahoru


EPSILON

-        program je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách

-        cíl programu směřuje k podpoře zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě

-        příjemci mohou být podniky i výzkumné organizace

-        podprogram 1 – Znalostní ekonomika

-        podprogram 2 – Energetika a materiály

-        podprogram 3 – Životní prostředí

nahoru


GAMA 2

-        cílem je podpořit nové systémy transferu znalostí výzkumu a vývoje a také umožnit zefektivnění systémů již zavedených, jakožto výsledků dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi VO a podniky do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe, podpořit tvorbu nových výsledků VaV (vč. výsledků společenskovědního a humanitního výzkumu) vedoucích k inovacím s vysokou pravděpodobností jejich praktického uplatnění

-        podprogram 1 – využití výsledků VaV, které vznikají ve VO a mají vysoký potenciál pro uplatnění v praxi, způsobilými příjemci jsou pouze VO

-        podprogram 2 – zaměřen pouze na podporu synergických projektů s Programem Horizont 2020 a jeho nástupcem Horizont Evropa (např. projektů s pečetí Seal of Excellence), podpora projektů, které vedou ke komercializaci získaných výsledků a inovací, způsobilými příjemci jsou subjekty, které jsou oprávněny žádat o podporu do daného nástroje unijního Programu Horizont 2020, resp. Horizont Evropa.

 nahoru

 


KAPPA

-        program je obecně zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tedy s aplikační sférou (především s podniky a s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni) působící v různých společenských oblastech

-        při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum (zahrnující ovšem také nezbytné činnosti orientovaného základního výzkumu) a také podporu projektů s převahou experimentálního vývoje

-        vedlejším cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachytávání a ukládání uhlíku (carbon capture and storage)

-        preferovaným modelem spolupráce je účast podniku ve spolupráci s VO

-        projektu se musí účastnit vždy min. jeden uchazeč z ČR a jeden uchazeč z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska, přičemž hlavní uchazeč musí být z ČR

nahoru


Národní centra kompetence

-        program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu, synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a operačních programů (zejména tzv. VaVpI Centra) s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému = center NCK

-        cílem programu je zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transfer technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu, zvýšení konkurenceschopnosti podniků a posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací

-        mezi dílčí cíle patří: propojení stávajících výzkumných center, zaměření na perspektivní sektory české ekonomiky dle Národní RIS3 strategie, zajištění mezioborovosti a podpora dlouhodobé spolupráce, podpora inovací prostřednictvím transferu technologií, důraz na aplikovatelnost výsledků v praxi, zvýšení počtu inovačních lídrů.

nahoru

 


Prostředí pro život

-        program je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem s rychlým uplatněním v praxi, na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených, na dlouhodobějším sledování společenských, přírodních a klimatických změn.

-        cílem programu je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizovat a rozšířit znalostní základnu, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizuje negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

-        hlavním uchazečem musí být výzkumná organizace, minimální počet uchazečů jsou tři

nahoru 

 


THÉTA

-        podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na podporu projektů ve veřejném zájmu, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a podporu dlouhodobých technologických perspektiv

-        cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály

-        podprogramy: Výzkum ve veřejném zájmu, Strategické energetické technologie, Dlouhodobé technologické perspektivy

-        VO může být uchazečem

-        podmínka zapojení aplikačního garanta

nahoru


TREND

-        program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Výsledky s potenciálem pro konkurenceschopnost – nové produkty, výrobní postupy a služby.

-        VO pouze v roli dalšího účastníka

-        podprogam 1 „Technologičtí lídři“ – zaměřuje se na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb), a to za prvé u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení), za druhé u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost

-        podprogram 2 „Nováčci“ - cílem je nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

nahoru


ZÉTA

-        výzkumné záměry v oblastech se zaměřením na podporu začínajících výzkumných prcavníků budou mít možnost být podpořeny prostřednictvím nového rámcového Programu SIGMA, který je aktuálně v procesu přípravy, diskuse s partnery a dále se plánuje předložení návrhu programu na Radu vlády pro výzkum, vývoj a inovace a vládu ČR. Vyhlášení prvních veřejných soutěží, mezi které bude patřit podpora začínajících výzkumných pracovníků, se předpokládá v průběhu roku 2022

nahoru


ERA-NET cofundové výzvy

ERA-NET cofundové výzvy dávají příležitost českým uchazečům (podnikům a výzkumným organizacím), podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev v různých oblastech. Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských zemí zapojených do daného ERA-NET cofundu a právě takovým poskytovatelem je za Českou republiku Technologická agentura ČR (TA ČR). Každý poskytovatel financuje ve společných mezinárodních projektech úspěšné uchazeče ze své země. Součástí projektového konsorcia mohou být i partneři z jiných než zapojených zemí, musí si však zajistit vlastní financování.

Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což českým výzkumníkům umožní sdílet poznatky napříč Evropou, získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.

 

BiodivClim

ERA-MIN

EuroNanoMed

GENDER-NET Plus

CHIST-ERA

M-ERA.NET

EnerDigit

QuantERA

BiodivRestore

AquaticPollutants

nahoru