Technologická agentura České republiky

tacr logo

Programy TA ČR: 

Rezortní programy

Mezinárodní programy a výzvy

 

HARMONOGRAM PRO ROK 2021


BETA2

-        zaměřeno na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy, a to zejména pro potřeby těch orgánů, které nejsou poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací (nejsou vyloučeny ani ostatní orgány státní správy, které v přímé působnosti vykonávají státní správu a jsou zřízeny nebo řízeny ústředními orgány státní správy, pro které je v tomto programu zajišťováno řešení výzkumných potřeb)

-        doba trvání programu se předpokládá v letech 2017–2024

-        tematické oblasti výzkumu a vývoje v programu jsou vzhledem k průřezovosti programu členěny dle potřeb příslušných orgánů státní správy

-        cílem programu je podpora realizace výzkumných aktivit za účelem vývoje nových nebo zdokonalení současných postupů, regulačních mechanismů, dozorových činností, dovedností, služeb, informačních a řídících produktů a postupů určených pro kvalitnější a efektivnější výkon státní správy

-        informace o vyhlášených zadávacích řízeních jsou:

nahoru


DELTA 2

-        zaměřeno na dvoustrannou mezinárodní spolupráci v aplikovaném výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích českých podniků a výzkumných organizací a jejich zahraničních partnerů (spolupráce se zeměmi mimo EU – Asie, Jižní a Severní Amerika)

-        podporovány jsou projekty zaměřené na konkrétní výstupy v aplikovaném výzkumu, které budou po svém ukončení uvedeny do praxe

-        do projektu se mohou na české straně zapojit podniky a výzkumné organizace, přičemž jejich partneři podávají komplementární návrhy projektů u poskytovatele ve své lokalitě působení

-        seznam zahraničních partnerů pro danou veřejnou soutěž bývá obvykle zveřejněn 2-3 měsíce před jejím vyhlášením

nahoru


DOPRAVA 2020+

-        program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Zvláštní důraz je kladen na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti.

-        hlavním cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. Požadavky na konkrétní aspekty dopravy, mezi které patří mj. její udržitelnost, bezpečnost a interoperabilita, jsou promítnuty v jednotlivých specifických cílech programu. Program rovněž směřuje k naplnění veřejného zájmu prostřednictvím definování metodických, legislativních a normativních rámců.

-        uchazečem může být podnik, výzkumná organizace, organizační složka státu a územní samosprávný celek

nahoru


ÉTA

-        program podporuje zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny

-        oblasti programu: člověk a společnost, člověk a prostředí pro život, člověk a ekonomika, člověk a společenský systém

-        návrhy projektů musí mít jasný a praktický záměr nebo cíl a příznivý celospolečenský dopad, ale nemusí být určeny ke komercionalizaci

-          klíčové je využívání pozitivního vlivu SHUV na člověka a společnost, důraz na pozitivní a sociálně spravedlivé přínosy; využívání metod a technik oborů SHUV (například participativní výzkumné metody, metody uměleckého a sociálního výzkumu); zapojení kompetentních lidí z oborů SHUV do projektů aplikovaného výzkumu

-          VO může být hlavním uchazečem

-          podmínka zapojení aplikačního garanta

-          doba trvání projektu 2018 – 2023, tj. 6 let

 nahoru


EPSILON

-        program je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách

-        cíl programu směřuje k podpoře zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě

-        příjemci mohou být podniky i výzkumné organizace

-        podprogram 1 – Znalostní ekonomika

-        podprogram 2 – Energetika a materiály

-        podprogram 3 – Životní prostředí

nahoru


GAMA 2

-        cílem je podpořit nové systémy transferu znalostí výzkumu a vývoje a také umožnit zefektivnění systémů již zavedených, jakožto výsledků dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi VO a podniky do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe, podpořit tvorbu nových výsledků VaV (vč. výsledků společenskovědního a humanitního výzkumu) vedoucích k inovacím s vysokou pravděpodobností jejich praktického uplatnění

-        podprogram 1 – využití výsledků VaV, které vznikají ve VO a mají vysoký potenciál pro uplatnění v praxi, způsobilými příjemci jsou pouze VO

-        podprogram 2 – zaměřen pouze na podporu synergických projektů s Programem Horizont 2020 a jeho nástupcem Horizont Evropa (např. projektů s pečetí Seal of Excellence), podpora projektů, které vedou ke komercializaci získaných výsledků a inovací, způsobilými příjemci jsou subjekty, které jsou oprávněny žádat o podporu do daného nástroje unijního Programu Horizont 2020, resp. Horizont Evropa.

 nahoru

 


KAPPA

-        program je obecně zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tedy s aplikační sférou (především s podniky a s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni) působící v různých společenských oblastech

-        při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum (zahrnující ovšem také nezbytné činnosti orientovaného základního výzkumu) a také podporu projektů s převahou experimentálního vývoje

-        vedlejším cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachytávání a ukládání uhlíku (carbon capture and storage)

-        preferovaným modelem spolupráce je účast podniku ve spolupráci s VO

-        projektu se musí účastnit vždy min. jeden uchazeč z ČR a jeden uchazeč z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska, přičemž hlavní uchazeč musí být z ČR

nahoru


Národní centra kompetence

-        program je zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu, synergicky provázat již existující úspěšná centra, která vznikla za podpory TA ČR (Centra kompetence), GA ČR (Centra excelence) a operačních programů (zejména tzv. VaVpI Centra) s dalšími výzkumnými centry a jednotkami do jednoho integrovaného systému = center NCK

-        cílem programu je zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transfer technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu, zvýšení konkurenceschopnosti podniků a posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací

-        mezi dílčí cíle patří: propojení stávajících výzkumných center, zaměření na perspektivní sektory české ekonomiky dle Národní RIS3 strategie, zajištění mezioborovosti a podpora dlouhodobé spolupráce, podpora inovací prostřednictvím transferu technologií, důraz na aplikovatelnost výsledků v praxi, zvýšení počtu inovačních lídrů.

nahoru

 


Prostředí pro život

-        program je zaměřen na podporu projektů ve veřejném zájmu, na nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem s rychlým uplatněním v praxi, na podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených, na dlouhodobějším sledování společenských, přírodních a klimatických změn.

-        cílem programu je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizovat a rozšířit znalostní základnu, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizuje negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu.

-        hlavním uchazečem musí být výzkumná organizace, minimální počet uchazečů jsou tři

nahoru 

 


THÉTA

-        podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na podporu projektů ve veřejném zájmu, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a podporu dlouhodobých technologických perspektiv

-        cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály

-        podprogramy: Výzkum ve veřejném zájmu, Strategické energetické technologie, Dlouhodobé technologické perspektivy

-        VO může být uchazečem

-        podmínka zapojení aplikačního garanta

nahoru


TREND

-        program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje je zaměřen zejména na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Výsledky s potenciálem pro konkurenceschopnost – nové produkty, výrobní postupy a služby.

-        VO pouze v roli dalšího účastníka

-        podprogam 1 „Technologičtí lídři“ – zaměřuje se na podporu tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb), a to za prvé u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami (skrze stabilizaci a další rozvoj jejich výzkumných oddělení), za druhé u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost

-        podprogram 2 „Nováčci“ - cílem je nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

nahoru


ZÉTA     

-          program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let. V programu budou podporovány projekty aplikovaného výzkumu (zahrnuje průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich kombinaci). Program bude možné využít v rámci schématu ERA NET COFUND, resp. Marie Sklodowska Curie Actions COFUND Horizontu 2020, a to pro projekty v oblastech, které jsou v souladu se zaměřením programu.

-          cílem programu je zapojení studentek a studentů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru. Dílčím cílem je podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů.

-          VO může být hlavním uchazečem

-          zapojení aplikačního garanta

-          pro obory technické, přírodovědné, společenskovědní, lékařské, interdisciplinární atd.

-          řešitelský tým je nejméně čtyřčlenný (tj. tři studenti resp. mladí výzkumní pracovníci a mentor), členky a členové řešitelského týmu jsou zaměstnanci uchazeče nebo se jimi po udělení podpory stanou. Vedoucím řešitelského týmu může být pouze student nebo mladý výzkumný pracovník, který k datu ukončení soutěžní lhůty dosáhne věku nejvýše 35 let. Členkou nebo členem řešitelského týmu mohou být pouze ti studenti nebo mladí vědečtí pracovníci, kteří k datu ukončení soutěžní lhůty dosáhli věku nejvýše 35 let. Součástí řešitelského týmu je osoba (mentorka nebo mentor) starší 35 let s odpovídajícími zkušenostmi z akademické a nebo aplikační sféry.

-          příjemci budou povinni prokázat spolupráci v oblasti řešení projektu s aplikačním partnerem nebo se zahraniční institucí s propracovaným systémem komercionalizace, a to dle specifikace v zadávací dokumentaci 

-          doba trvání programu 2017 - 2025, tj. 9 let.

nahoru


PED - Positive Energy Districts

 

-          1. výzva - způsobilými uchazeči byli pouze stávající řešitelé běžících projektů z národního programu Théta, mezinárodní výzva PED zaměřená na aktivity typu sdílení dobré praxe a alignment ve formátu ERA-NET cofundových výzev (tato výzva ale zatím ERA-NET projektem nebyla)

-          PED představuje rámec, který nastiňuje tři nejdůležitější funkce městských oblastí v souvislosti s jejich městským a regionálním energetickým systémem. Prvním zřejmým požadavkem na městské oblasti je, aby se v konečném důsledku spoléhaly pouze na energii z obnovitelných zdrojů, což je jeden z hlavních kroků ke klimatické neutralitě. Za druhé, energetická účinnost by měla být jednou z priorit, aby byly co nejlépe využity dostupné obnovitelné energie. V neposlední řadě je třeba brát na vědomí, že městské oblasti patří mezi největší spotřebitele energie, proto se musí zajistit, aby jednaly způsobem, který je pro energetický systém optimálně prospěšný. 

nahoru


 

ERA-NET cofundové výzvy

 

ERA-NET cofundové výzvy dávají příležitost českým uchazečům (podnikům a výzkumným organizacím), podávat spolu se zahraničními partnery projekty do mezinárodních výzev v různých oblastech. Tyto výzvy vyhlašují společně poskytovatelé z jednotlivých členských zemí zapojených do daného ERA-NET cofundu a právě takovým poskytovatelem je za Českou republiku Technologická agentura ČR (TA ČR). Každý poskytovatel financuje ve společných mezinárodních projektech úspěšné uchazeče ze své země. Součástí projektového konsorcia mohou být i partneři z jiných než zapojených zemí, musí si však zajistit vlastní financování.

Cílem TA ČR je podpořit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, což českým výzkumníkům umožní sdílet poznatky napříč Evropou, získat zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci nebo při přípravě společných projektů do jiných programů.

 

BiodivClim

ERA-MIN

EuroNanoMed

GENDER-NET Plus

CHIST-ERA

M-ERA.NET

EnerDigit

QuantERA

BiodivRestore

AquaticPollutants

nahoru